Dienstag, 25. Februar 2020

Check the confidentiality of your information (according to our security service, your account has been hacked).

_Hello!

Í am a hacker who has access to yoür operatíng system.
Í also have full access to yoür accoüňt.

Í've been watchíng yoü for a few months now.
The fact ís that yoü were ínfected wíth malware throügh an adült síte that yoü vísíted.

Íf yoü are not famílíar wíth thís, Í wíll explaín.
Trojan Vírüs gíves me füll access and control over a compüter or other devíce.
Thís means that Í can see everythíng on yoür screen, türn on the camera and mícrophone, büt yoü do not know aboüt ít.

Í also have access to all yoür contacts and all yoür correspondence.

Why yoür antívírüs díd not detect malware?
Answer: My malware üses the dríver, Í üpdate íts sígnatüres every 4 hoürs so that yoür antívírüs ís sílent.

Í made a vídeo showíng how yoü satísfy yoürself ín the left half of the screen, and ín the ríght half yoü see the vídeo that yoü watched. Wíth one clíck of the moüse,
Í can send thís vídeo to all yoür emaíls and contacts on socíal networks. Í can also post access to all yoür e-maíl correspondence and messengers that yoü üse.

Íf yoü want to prevent thís, transfer the amoünt of $950(USD) to my bítcoín address (íf yoü do not know how to do thís, wríte to Google: 'Büy Bítcoín').

My bítcoín address (BŤC Wallet) ís: 18Jro9LNFqBQarcc63WYGf3w7PdDAiwXpk

After receívíng the payment, Í wíll delete the vídeo and yoü wíll never hear me agaín.
Í gíve yoü 48 hoürs to pay.
Í have a notíce readíng thís letter, and the tímer wíll work when yoü see thís letter.
Fílíng a complaínt somewhere does not make sense becaüse thís emaíl cannot be tracked líke my bítcoín address.
Í do not make any místakes.

Íf Í fínd that yoü have shared thís message wíth someone else, the vídeo wíll be ímmedíately dístríbüted.

Best regards!

Check the confidentiality of your information (according to our security service, your account has been hacked).

_Hello!

Í am a hacker who has access to yoür operatíng system.
Í also have full access to yoür accoüňt.

Í've been watchíng yoü for a few months now.
The fact ís that yoü were ínfected wíth malware throügh an adült síte that yoü vísíted.

Íf yoü are not famílíar wíth thís, Í wíll explaín.
Trojan Vírüs gíves me füll access and control over a compüter or other devíce.
Thís means that Í can see everythíng on yoür screen, türn on the camera and mícrophone, büt yoü do not know aboüt ít.

Í also have access to all yoür contacts and all yoür correspondence.

Why yoür antívírüs díd not detect malware?
Answer: My malware üses the dríver, Í üpdate íts sígnatüres every 4 hoürs so that yoür antívírüs ís sílent.

Í made a vídeo showíng how yoü satísfy yoürself ín the left half of the screen, and ín the ríght half yoü see the vídeo that yoü watched. Wíth one clíck of the moüse,
Í can send thís vídeo to all yoür emaíls and contacts on socíal networks. Í can also post access to all yoür e-maíl correspondence and messengers that yoü üse.

Íf yoü want to prevent thís, transfer the amoünt of $950(USD) to my bítcoín address (íf yoü do not know how to do thís, wríte to Google: 'Büy Bítcoín').

My bítcoín address (BŤC Wallet) ís: 18Jro9LNFqBQarcc63WYGf3w7PdDAiwXpk

After receívíng the payment, Í wíll delete the vídeo and yoü wíll never hear me agaín.
Í gíve yoü 48 hoürs to pay.
Í have a notíce readíng thís letter, and the tímer wíll work when yoü see thís letter.
Fílíng a complaínt somewhere does not make sense becaüse thís emaíl cannot be tracked líke my bítcoín address.
Í do not make any místakes.

Íf Í fínd that yoü have shared thís message wíth someone else, the vídeo wíll be ímmedíately dístríbüted.

Best regards!

Donnerstag, 2. Januar 2020

Yøuř åccøuňt ís běíňg usěd by åňøthěř pěřsøň!

Hěllø!

Í åm å håcker whø hås åccess tø yøür øpěråtíng systěm.
Í ålsø håvě full åccěss tø yøür åccøüňt.

Í'vě běěn wåtchíng yøü før å fěw mønths nøw.
Thě fåct ís thåt yøü wěrě ínfěctěd wíth målwårě thrøügh ån ådült sítě thåt yøü vísítěd.

Íf yøü årě nøt fåmílíår wíth thís, Í wíll ěxplåín.
Trøjån Vírüs gívěs mě füll åccěss ånd cøntrøl øvěr å cømpütěr ør øthěr děvícě.
Thís měåns thåt Í cån sěě ěvěrythíng øn yøür scrěěn, türn øn thě cåměrå ånd mícrøphøně, büt yøü dø nøt knøw åbøüt ít.

Í ålsø håvě åccěss tø åll yøür cøntåcts ånd åll yøür cørrěspønděncě.

Why yøür åntívírüs díd nøt detěct målwårě?
Ånswěr: My målwårě üsěs thě drívěr, Í üpdåtě íts sígnåtürěs ěvěry 4 høürs sø thåt yøür åntívírüs ís sílěnt.

Í mådě å víděø shøwíng høw yøü såtísfy yøürsělf ín thě lěft hålf øf thě scrěěn, ånd ín thě ríght hålf yøü sěe thě víděø thåt yøü wåtchěd. Wíth øně clíck øf thě møüsě,
Í cån sěnd thís víděø tø åll yøür ěmåíls ånd cøntåcts øn søcíål nětwørks. Í cån ålsø pøst åccěss tø åll yøür ě-måíl cørrěspønděncě ånd měssěngěrs thåt yøü üsě.

Íf yøü wånt tø prěvěnt thís, trånsfěr thě åmøünt øf $1500(USD) tø my bítcøín åddrěss (íf yøü dø nøt knøw høw tø dø thís, wrítě tø Gøøglě: 'Büy Bítcøín').

My bítcøín åddrěss (BŤC Wållět) ís: 19A5rdrxb4MREtyGWo944uRoNDBxBPNNG8

Åftěr rěcěívíng thě påyměnt, Í wíll dělětě thě víděø ånd yøü wíll něvěr hěår mě ågåín.
Í gívě yøü 48 høürs tø påy.
Í håvě å nøtícě rěådíng thís lěttěr, ånd thě tíměr wíll wørk whěn yøü sěě thís lěttěr.
Fílíng å cømplåínt søměwhěrě døěs nøt måkě sěnsě běcåüsě thís ěmåíl cånnøt bě tråckěd líkě my bítcøín åddrěss.
Í dø nøt måkě åny míståkěs.

Íf Í fínd thåt yøü håvě shårěd thís měssågě wíth søměøně ělse, thě víděø wíll bě ímmědíåtěly dístríbütěd.

Běst rěgårds!

Mittwoch, 1. Januar 2020

Hígh lěvěl øf dåňgěř. Yøuř åccøuňt wås uňděř åttåck.

Hěllø!

Ås yøü måy håvě nøtícěd, Í sěnt yøü ån ěmåíl frøm yøür åccøünt.
Thís měåns thåt Í håvě füll åccěss tø yøür åccøünt.

Í'vě běěn wåtchíng yøü før å fěw mønths nøw.
Thě fåct ís thåt yøü wěrě ínfěctěd wíth målwårě thrøügh ån ådült sítě thåt yøü vísítěd.

Íf yøü årě nøt fåmílíår wíth thís, Í wíll ěxplåín.
Trøjån Vírüs gívěs mě füll åccěss ånd cøntrøl øvěr å cømpütěr ør øthěr děvícě.
Thís měåns thåt Í cån sěě ěvěrythíng øn yøür scrěěn, türn øn thě cåměrå ånd mícrøphøně, büt yøü dø nøt knøw åbøüt ít.

Í ålsø håvě åccěss tø åll yøür cøntåcts ånd åll yøür cørrěspønděncě.

Why yøür åntívírüs díd nøt dětěct målwårě?
Ånswěr: My målwårě üsěs thě drívěr, Í üpdåtě íts sígnåtürěs ěvěry 4 høürs sø thåt yøür åntívírüs ís sílěnt.

Í mådě å víděø shøwíng høw yøü såtísfy yøürsělf ín thě lěft hålf øf thě scrěěn, ånd ín thě ríght hålf yøü sěě thě víděø thåt yøü wåtchěd. Wíth øně clíck øf thě møüsě,
Í cån sěnd thís víděø tø åll yøür ěmåíls ånd cøntåcts øn søcíål nětwørks. Í cån ålsø pøst åccěss tø åll yøür ě-måíl cørrěspønděncě ånd měssěngěrs thåt yøü üsě.

Íf yøü wånt tø prěvěnt thís, trånsfěr thě åmøünt øf $1500(USD) tø my bítcøín åddrěss (íf yøü dø nøt knøw høw tø dø thís, wrítě tø Gøøglě: 'Büy Bítcøín').

My bítcøín åddrěss (BŤC Wållět) ís: 12TLd3HJQRN6Kph2TaGuP42qiL6AkjMewA

Åftěr rěcěívíng thě påyměnt, Í wíll dělětě thě víděø ånd yøü wíll něvěr hěår mě ågåín.
Í gívě yøü 48 høürs tø påy.
Í håvě å nøtícě rěådíng thís lěttěr, ånd thě tíměr wíll wørk whěn yøü sěě thís lěttěr.
Fílíng å cømplåínt søměwhěrě døěs nøt måkě sěnsě běcåüsě thís ěmåíl cånnøt bě tråckěd líkě my bítcøín åddrěss.
Í dø nøt måkě åny míståkěs.

Íf Í fínd thåt yøü håvě shårěd thís měssågě wíth søměøně ělsě, thě víděø wíll bě ímmědíåtěly dístríbütěd.

Běst rěgårds!

Montag, 11. November 2019

open vacancy

Hello!

We are looking for employees working remotely.

My name is Simone, I am the personnel manager of a large International company.
Most of the work you can do from home, that is, at a distance.
Salary is $3500-$7000.

If you are interested in this offer, please visit Our Site

Best regards!

Freitag, 1. November 2019

Your operating system has been hacked by cybercriminals. Change the authorization method.

Hello!

I'm a programmer who cracked your email account and device about half year ago.
You entered a password on one of the insecure site you visited, and I catched it.

Of course you can will change your password, or already made it.
But it doesn't matter, my rat software update it every time.

Please don't try to contact me or find me, it is impossible, since I sent you an email from your email account.

Through your e-mail, I uploaded malicious code to your Operation System.
I saved all of your contacts with friends, colleagues, relatives and a complete history of visits to the Internet resources.
Also I installed a rat software on your device and long tome spying for you.

You are not my only victim, I usually lock devices and ask for a ransom.
But I was struck by the sites of intimate content that you very often visit.

I am in shock of your reach fantasies! Wow! I've never seen anything like this!
I did not even know that SUCH content could be so exciting!

So, when you had fun on intime sites (you know what I mean!)
I made screenshot with using my program from your camera of yours device.
After that, I jointed them to the content of the currently viewed site.

Will be funny when I send these photos to your contacts! And if your relatives see it?
BUT I'm sure you don't want it. I definitely would not want to ...

I will not do this if you pay me a little amount.
I think $931 is a nice price for it!

I accept only Bitcoins.
My BTC wallet: 12hBxZ7mzn3LgT3SjCsS6yS4tVefPBWCPt

If you have difficulty with this - Ask Google "how to make a payment on a bitcoin wallet". It's easy.
After receiving the above amount, all your data will be immediately removed automatically.
My virus will also will be destroy itself from your operating system.

My Trojan have auto alert, after this email is looked, I will be know it!

You have 2 days (48 hours) for make a payment.
If this does not happen - all your contacts will get crazy shots with your dirty life!
And so that you do not obstruct me, your device will be locked (also after 48 hours)

Do not take this frivolously! This is the last warning!
Various security services or antiviruses won't help you for sure (I have already collected all your data).

Here are the recommendations of a professional:
Antiviruses do not help against modern malicious code. Just do not enter your passwords on unsafe sites!

I hope you will be prudent.
Bye.

Donnerstag, 31. Oktober 2019

Frauders known your old passwords. Access data must be changed.

Hello!

I am a hacker who has access to your operating system.
I also have full access to your account.

I've been watching you for a few months now.
The fact is that you were infected with malware through an adult site that you visited.

If you are not familiar with this, I will explain.
Trojan Virus gives me full access and control over a computer or other device.
This means that I can see everything on your screen, turn on the camera and microphone, but you do not know about it.

I also have access to all your contacts and all your correspondence.

Why your antivirus did not detect malware?
Answer: My malware uses the driver, I update its signatures every 4 hours so that your antivirus is silent.

I made a video showing how you satisfy yourself in the left half of the screen, and in the right half you see the video that you watched.
With one click of the mouse, I can send this video to all your emails and contacts on social networks.
I can also post access to all your e-mail correspondence and messengers that you use.

If you want to prevent this,
transfer the amount of $904 to my bitcoin address (if you do not know how to do this, write to Google: "Buy Bitcoin").

My bitcoin address (BTC Wallet) is: 1CMBC1Mj86GHmbwzcMMP8xUe1hQTwk4Ds7

After receiving the payment, I will delete the video and you will never hear me again.
I give you 50 hours (more than 2 days) to pay.
I have a notice reading this letter, and the timer will work when you see this letter.

Filing a complaint somewhere does not make sense because this email cannot be tracked like my bitcoin address.
I do not make any mistakes.

If I find that you have shared this message with someone else, the video will be immediately distributed.

Best regards!

Dienstag, 29. Oktober 2019

Security Alert. Your accounts was hacked by criminal group.

Hi, dear user of blogger.com

We have installed one RAT software into you device
For this moment your email account is hacked too.
I know your password. I logged in to your account and wrote this letter to you from there.

Changed your password? You're doing great!
But my software recognizes every such action. I'm updating passwords!
I'm always one step ahead....

So... I have downloaded all confidential information from your system and I got some more evidence.
The most interesting moment that I have discovered are videos records where you masturbating.

I posted Spelevo Exploit modification on porn site, and then you installed my malicious code (trojan) on your operation system.
When you clicked the button Play on porn video, at that moment my trojan was downloaded to your device.
After installation, your front camera shoots video every time you masturbate, in addition, the software is synchronized with the video you choose.

For the moment, the software has harvrested all your contact information from social networks and email addresses.
If you need to erase all of your collected data and videos, send me $710 in BTC (crypto currency).

This is my Bitcoin wallet: 13yAsTuS6MyjNUYde4EBabTZJFfZBRTZu1
You have 48 hours after reading this letter.

After your transaction I will erase all your data.
Otherwise, I will send a video with your sweepstakes to all your colleagues, friends and relatives!!!

P.S. I ask you not to reply to this email, this is impossible (the sender's address is your own address).

And henceforth be more careful!
Please visit only secure sites!
Bye,Bye...

Mittwoch, 9. Oktober 2019

Security Notice. Someone have access to your system.

Hello!

I have very bad news for you.
17/07/2019 - on this day I hacked your OS and got full access to your account google1161.sommerberg@blogger.com.
You can check it - I sent this message from your account.

So, you can change the password, yes.. But my malware intercepts it every time.

How I made it:
In the software of the router, through which you went online, was a vulnerability.
I just hacked this router and placed my malicious code on it.
When you went online, my trojan was installed on the OS of your device.

After that, I made a full dump of your disk (I have all your address book, history of viewing sites, all files, phone numbers and addresses of all your contacts).

A month ago, I wanted to lock your device and ask for a not big amount of btc to unlock.
But I looked at the sites that you regularly visit, and I was shocked by what I saw!!!
I'm talk you about sites for adults.

I want to say - you are a BIG pervert. Your fantasy is shifted far away from the normal course!

And I got an idea....
I made a screenshot of the adult sites where you have fun (do you understand what it is about, huh?).
After that, I made a screenshot of your joys (using the camera of your device) and glued them together.
Turned out amazing! You are so spectacular!

I'm know that you would not like to show these screenshots to your friends, relatives or colleagues.
I think $912 is a very, very small amount for my silence.
Besides, I have been spying on you for so long, having spent a lot of time!

Pay ONLY in Bitcoins!
My BTC wallet: 15yF8WkUg8PRjJehYW4tGdqcyzc4z7dScM

You do not know how to use bitcoins?
Enter a query in any search engine: "how to replenish btc wallet".
It's extremely easy

For this payment I give you two days (48 hours).
As soon as this letter is opened, the timer will work.

After payment, my virus and dirty screenshots with your enjoys will be self-destruct automatically.
If I do not receive from you the specified amount, then your device will be locked, and all your contacts will receive a screenshots with your "enjoys".

I hope you understand your situation.
- Do not try to find and destroy my virus! (All your data, files and screenshots is already uploaded to a remote server)
- Do not try to contact me (you yourself will see that this is impossible, I sent you an email from your account)
- Various security services will not help you; formatting a disk or destroying a device will not help, since your data is already on a remote server.

P.S. You are not my single victim. so, I guarantee you that I will not disturb you again after payment!
This is the word of honor hacker.

I also ask you to regularly update your antiviruses in the future. This way you will no longer fall into a similar situation.

Do not hold evil! I just do my job.
Good luck.

Dienstag, 24. September 2019

Security Alert. Your accounts was compromised. You need change password!

Hello!

As you may have noticed, I sent you an email from your account.
This means that I have full access to your device.

I've been watching you for a few months now.
The fact is that you were infected with malware through an adult site that you visited.

If you are not familiar with this, I will explain.
Trojan Virus gives me full access and control over a computer or other device.
This means that I can see everything on your screen, turn on the camera and microphone, but you do not know about it.

I also have access to all your contacts and all your correspondence.

Why your antivirus did not detect malware?
Answer: My malware uses the driver, I update its signatures every 4 hours so that your antivirus is silent.

I made a video showing how you satisfy yourself in the left half of the screen, and in the right half you see the video that you watched.
With one click of the mouse, I can send this video to all your emails and contacts on social networks.
I can also post access to all your e-mail correspondence and messengers that you use.

If you want to prevent this,
transfer the amount of $744 to my bitcoin address (if you do not know how to do this, write to Google: "Buy Bitcoin").

My bitcoin address (BTC Wallet) is: 1N6dubqFmnyQ2qDWvi32ppVbc3kKMTYcGW

After receiving the payment, I will delete the video and you will never hear me again.
I give you 50 hours (more than 2 days) to pay.
I have a notice reading this letter, and the timer will work when you see this letter.

Filing a complaint somewhere does not make sense because this email cannot be tracked like my bitcoin address.
I do not make any mistakes.

If I find that you have shared this message with someone else, the video will be immediately distributed.

Best regards!

Donnerstag, 24. März 2016

Frohe Ostern 2016

Wir wünschen allen Gästen Frohe Ostern 2016.
Ab heute haben wir wieder durchgängig von Montag - Sonntag 11 bis 18 Uhr für Sie geöffnet.
Gerne dürfen Sie unser Restaurant auch Abends für Ihre Festveranstaltungen buchen!

Am Karfreitag haben wir endlich wieder frische Forellen auf der Speisekarte!

Freitag, 1. Januar 2016

Neujahr 2016

Wir wünschen allen unseren Gästen, Mitarbeitern, Lieferanten und Freunden ein erfolgreiches Jahr 2016!
Wir freuen uns Sie auch im neuen Jahr wieder im schönsten Aussichtsrestaurant in Bad Wildbad begrüßen zu dürfen und versprechen Ihnen viel neues für 2016.

Ihre Familie Blezinger

Freitag, 6. November 2015

Sonnenaufgang auf dem Sommerberg

Tolle Wetterlage heute früh!
So ähnlich sieht das Paradies aus!

Dienstag, 3. November 2015

Der goldene November

Die Großwetterlage beschert uns pünktlich zu den Herbstferien traumhafte Sonnentage im schönsten Aussichtsrestaurant im Nordschwarzwald!
Pforzheim, Stuttgart und Karlsruhe liegen voll im Nebel, der Sommerberg erstrahlt schon seit 7 Uhr in schönsten Sonnenschein.
Wir freuen uns auf Sie!

Samstag, 10. Oktober 2015

Landfrauen Großerlach - Zügel Wüstenrot

Ein Berg Jugenderinnerungen wurden heute wach!
Wir hatten Besuch der Landfrauen Großerlach,
http://www.landfrauen-grosserlach.de
dort und auf der Hohebrach, dem höchsten Punkt des Mainharder Waldes habe ich die schönste Zeit meiner Jugend verbracht!
Zusätzlich ist die Firma Zügel
http://www.zuegel-reisen.de ein langjähriger Partner unserer Familie in der Hasenmühle in Weinsberg.

Wir freuen uns auf den Muttertagsausflug aus Wüstenrot 2016

Goldener Herbst

Hausgemachte Kürbissuppe im schönsten Aussichtsrestaurant in Bad Wildbad

Mittwoch, 26. August 2015

Traumhafter Moment auf dem Sommerberg

Der Spätsommer zeigt sich von seiner schönsten Seite!
Der Himmel über dem Sommerberg ist ein Traum.
Buchen Sie Ihr romantisches Abendessen unter 07081-38 00 20

Freitag, 17. Juli 2015

Heidelbeersaison 2015

Die ersten echten wildbader Waldheidelbeeren sind gelandet!
Wir bieten hausgemachten Heidelbeerkuchen, Heidelbeerpfannkuchen, Vanilleeis mit Heidelbeeren und frisch gemachte Milchshakes!

Montag, 16. Februar 2015

Valentinstag 14.02.2015

Heute hat jeder Weibliche Gast eine gratis Rose bekommen!
In den Faschingsferien haben wir täglich von 11-18 Uhr für Sie geöffnet.
Nutzen Sie die noch recht gute Schneelage zum Langlaufen oder Schlitten fahren.

Samstag, 27. Dezember 2014

Frohe Weihnachten und ein glückliches Jahr 2015

Wir wünschen allen unseren Gästen, Freunden, Mitarbeitern und Lieferanten gesegnete Weihnachten und ein erfolgreiches Jahr 2015!

Ihre Familie Blezinger mit dem Team des Sommerberg-Hotels

P.S.: Wir haben von 25.12.2014-96.01.2015 täglich von 11-18 Uhr für Sie geöffnet und empfangen Sie gerne in unserer warmen Töpferstube am Holzofen.

P.P.S.: wir habe unsere neuen Ausstellungsflächen im Erdgeschoss eröffnet.
Schauen Sie rein, hier finden Sie nützliche Geschenke.

Mittwoch, 8. Oktober 2014

Neue Informationstafel am Bahnhof

In Wildbad stehen einige absichtlich angepflanzte "Mamutbäume" einer der schönsten hat nun eine sehr informative Tafel direkt vor dem Bahnhof bekommen.

Freitag, 12. September 2014

Das Feuer in der "Kaminhalle" brennt wieder!

Nach mehr als 10 Jahren Pause lodert zum ersten mal wieder ein Feuer in der legendären Kaminhalle des Sommerberg Hotels!
Die Vorbereitungen für den Baumwipfelpfad laufen auf Hochtouren, wir eröffnen zum 19.09.2014 unsere neuen Ladenflächen auf dem Sommerberg.
Kunsthandwerk, ätherische Öle und das größte Namenstassensortiment der Welt werden zum Kaufen angeboten.

Mittwoch, 11. Dezember 2013

Frohe Weihnachtszeit

Wir wünschen allen unseren Gästen, Lieferanten, Mitarbeitern eine besinnliche Vorweihnachtszeit!
Wir sind im Moment Samstags und Sonntags von 11-18 Uhr für Sie da und empfangen Sie im gemütlichen Jägerstübchen am Holzofen.